Онлайн магазин Баш Майстора разполага с разнообразие от 36 103 продукта и наличност над 2 882 100 артикула на склад.
Безплатна доставка над 99лв.
36 103 продукта в наличност.
2 882 100 Артикула.

Оцени продукт и спечели!

Вземи повече със своя нов инструмент или машина!

 

Постави своите отзиви на продукт в периода 01.09-11.01.2021 г. и можеш да си един от късметлиите за:

 

 

Направил си покупка от магазини Баш Майстора, или имаш впечатления от инструменти, с които си работил?

- Дай шанс на своя късмет и вземи изненадваща награда!

 

Очакват те 5 награди в томболата на магазини Баш Майстора!

 

Петима от попълнилите правилно формата за участие и поставили отзиви към продукт до 24:00 часа на 11-ти Януари 2021 г., ще бъдат изтеглени на 18.01.2020 г. и ще получат награда от магазини Баш Майстора!

 

 

Запознайте се с общите условия и правилата на играта намиращи се под бутона за участие.
Разберете кои са късметлиите в нашите игри, като следите обявените резултати в нашия раздел "
новини", както и на facebook страницата на Магазини Баш Майстора. Пожелаваме Ви успех!

игра с награди

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „КУПИ, ОЦЕНИ и СПЕЧЕЛИ!“

1. ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати в периода на кампанията.

Период на кампанията: 01.09.2020 г. до 24:00 часа на 11.01.2021 г. , включително.

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Баш Майстора“ ЕООД

3. ПОДАРЪЦИТЕ  ЗА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  КАПМАНИЯТА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ОТ

„Баш Майстора“ ЕООД.

4. ПЛАТФОРМА, НА КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА КАМПАНИЯТА

https://bashmaistora.bg/

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

5. УЧАСТИЕ

6. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

6.1. Провеждането и участието в Кампанията се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

6.2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. С участието си в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат с тези Правила и ги приема.

6.3. За участие в Кампанията участникът използва своята регистрация чрез имейл адрес, телефон, име и фамилия съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

6.4. Участието се извършва посредством следния механизъм:

6.4.1. Всяко физическо лице, което има навършени 18 години, което не попада в ограниченията за участие в Кампанията и което посети страницата https://bashmaistora.bg/games/, в периода от 01.09.2020г. до 24:00 часа на 11.01.2021 г. има право да участва в томболата за наградата обявена на https://bashmaistora.bg/games/.

6.4.2 За да се включи в томболата за наградата, участникът трябва да премине през следните стъпки:

- Да посочи своята оценка и отзиви за продукти, поместени в сайта на магазини Баш Майстора.

- Да се регистрира с име, фамилия, телефонен номер и електронна поща в посочената регистрационна форма и да се съгласи с Общите условия.

6.4.3 Съществува ограничение в броя регистрации за играта от едно лице, като всеки участник има право само на една регистрация за верен отговор. Ако участник се регистрира повече от един път с един и същи данни, то в томболата за наградата той ще участва само под един номер.

6.5. Ограничения за участие: Не може да бъде участник в Кампанията лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение, или работи въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6.6. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дублиране на имена от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване,  системи,  мрежи,  линии,  сателити,  сървъри,  компютри  или  доставчици, използвани по отношение на тази кампания; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Кампанията, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. “Кампанията” се провежда в рамките на страницата и всички нейни подстраници - https://bashmaistora.bg/.

2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети страницата - https://bashmaistora.bg/, в периода от 01.09.2020 г. до 24:00 часа на 11.01.2021 г., включително, декларира, че приема общите условия и правилата на Кампанията, попълни регистрационната форма, посочвайки актуални и верни имейл адрес, телефонен номер, име и фамилия.

Чл.3. Участник в Кампанията може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. С подаване на заявка за участие в Кампанията, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Кампанията.

Чл.4. Със зареждане на страницата - https://bashmaistora.bg/, участникът решава дали да даде съгласие с правилата и общите условия на Кампанията, като се регистрира в Кампанията.

Чл.5. Организаторът определя Правилата на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.6.

/1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://bashmaistora.bg/.

Чл.7.

/1/ Участникът се индивидуализира в Кампанията посредством регистрацията си чрез имейл адрес, която е използвал за участие в Кампанията.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто имейл адрес  е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл.8. Участието в играта и регистрацията за томболата не са обвързани с покупка на стоки.

Чл.9. Включването в томболата за спечелване на наградата е обвързано с правилното отговаряне на зададения въпрос в Кампанията.

Чл.10. Наградата се предоставят от Организатора.

Чл.11. Наградата e:

Чл.12. Наградата ще се изтегли чрез томбола на случаен принцип на 18.01.2021 г. и ще бъде  публикувана на Facebook страницата на https://www.facebook.com/bashmaistora.bg до 18:00 часа в деня на теглене на печелившият.

Чл.13. Спечелилият участник ще бъде потърсен по имейл и/или телефон в срок от 2 работни дни.

Чл.14. Участникът трябва да посочи начин, по който желае да получи спечелената награда на територията на България в срок от 7 работни дни.

Чл.15 Участникът има право да вземе спечелената награда в срок от 10 работни дни от изтичане на изчаквателния период, в който участникът трябва да се свърже с Организатора. Чл.16. При получаване на наградата участникът трябва да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, с които е участвал в играта.

Чл.17. Участникът губи правото си да получи наградата, ако не е потърсил наградата си в посочения в чл. 14 срок.

Чл.18. Спечелилият Участник нямат право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

Чл.19. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на Кампанията и настоящите Общи условия.

Чл.20. Правилата за участие в Кампанията са неразделна част от настоящите Общи условия. Чл.21. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Кампанията, освен в случай че Организаторът е задължен по закон за разкрие тези лични данни.

Чл.22. Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

Чл.23. Тази кампания може да бъде прекратена само в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Кампанията, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Кампанията. От момента на обявяването на прекратяването на Кампанията на страницата https://bashmaistora.bg/, на участниците няма да бъдат връчвани подаръци, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

Чл.24. С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да получават промоционални имейли (newsletter), оферти и подходящо съдържание спрямо посочения от тях имейл адрес, с който са потвърдили участието си. 

Чл.25. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Кампанията и участниците в Кампанията ще се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

Чл.26 ДЕЙСТВИЕ

С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези Общи условия, както и Официалните правила на Кампанията, включително техните срокове и условия. Настоящите Общи условия и Официалните правила влизат в сила от момента на обявяването им на страницата https://bashmaistora.bg/games, и действат през целия период на провеждане на Кампанията.

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ
Затвори
Постави своите отзиви за продукт в периода 01.09-11.01.2021 г. и можеш да си един от късметлиите за:
Поставих отзиви на закупен продукт и участвам!
Вашите имена (*):
Телефонен номер (*):
Е-майл:
Кликнете върху картинката, за да смените генерирания код
captcha
Въведете кода (*):
Съгласен съм с общите условия
Изпрати
Сравни
покажи
Уважаеми клиенти наличностите в bashmaistora.bg се обновяват на всеки 45 минути. Възможно е несъответствие между цените в сайта и тези в магазините. Снимките са илюстративни и е възможно реалния продукт да се различава от тях, без това да променя основните му параметри и характеристики. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички цени са в български лева, с включен ДДС и са валидни при покупки онлайн.